Privacybeleid van Antwerps Medisch Team vzw (AMT)

  1. Inleiding Antwerps Medisch Team vzw (hierna “AMT” genoemd) is een organisatie die medische ondersteuning biedt tijdens evenementen en bij noodgevallen. AMT hecht veel belang aan de privacy van haar klanten, medewerkers en andere betrokkenen. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe we ze beschermen. Dit beleid is van toepassing op alle diensten van AMT.
  2. Verzamelde gegevens
   We verzamelen deze gegevens op een eigen platform en op het Google Platform en deze gegevens worden ook hier verwerkt.
   We verzamelen verschillende soorten gegevens, afhankelijk van de aard van de relatie tussen de betrokkene en AMT. Dit omvat onder meer:

   • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
   • Medische gegevens, zoals gezondheidsproblemen en medicatie.
   • Gegevens over evenementen en locaties waar AMT aanwezig is geweest.
   • Financiële gegevens, zoals facturatie- en betalingsgegevens.
   • Gegevens die worden verzameld via onze website en sociale media-accounts, zoals IP-adressen en cookies.
  3. Doeleinden van de gegevensverwerking AMT verwerkt persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden, zoals:
   • Het verlenen van medische diensten tijdens evenementen en noodsituaties.
   • Het factureren van onze diensten.
   • Het beheren van de relatie met onze klanten, medewerkers en andere betrokkenen.
   • Het verbeteren van onze diensten en het ontwikkelen van nieuwe diensten.
   • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  4. Grondslagen voor de gegevensverwerking AMT verwerkt persoonsgegevens alleen als daarvoor een geldige grondslag bestaat, zoals:
   • Toestemming van de betrokkene.
   • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene.
   • De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van wettelijke verplichtingen.
   • De verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van AMT, tenzij de belangen of grondrechten van de betrokkene zwaarder wegen.
  5. Delen van gegevens AMT deelt persoonsgegevens alleen met derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, zoals met medische instanties en hulpverleners. We delen geen gegevens met derden voor marketingdoeleinden.
  6. Bewaartermijn van gegevens AMT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. We hanteren een bewaartermijn van maximaal 5 jaar na de laatste interactie met de betrokkene.
  7. Beveiliging van gegevens AMT neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschmen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal, en om ervoor te zorgen dat de gegevens juist en up-to-date blijven. We maken gebruik van encryptie, wachtwoorden en andere beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.
  8. Rechten van betrokkenen Betrokkenen hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Zo hebben zij onder meer het recht om:
   • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van hen hebben verzameld.
   • Verzoeken om hun persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen als deze onjuist, onvolledig of niet langer relevant zijn.
   • Bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
   • Hun gegevens over te dragen aan een andere partij.
  9. Contactgegevens Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op:

We zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden en eventuele problemen zo snel mogelijk oplossen.

 1. Wijzigingen in het beleid AMT behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. We zullen eventuele wijzigingen op onze website publiceren, zodat betrokkenen hiervan op de hoogte zijn. We raden betrokkenen aan om regelmatig ons privacybeleid te controleren voor eventuele wijzigingen.